İdari Mali İşler Kurulu
04 Temmuz 2022

İdari ve Mali İşler Komitesi şu kişilerden oluşur.

 1. Program Ofisi Koordinatörü (Hastane Yöneticisi),
 2. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından (TİKA) bir temsilci,
 3. Sudan Federal Sağlık Bakanlığından bir temsilci,
 4. Sudan Güney Darfur Eyalet Sağlık Bakanlığından bir temsilci,
 5. Hastane Yönetici Yardımcısı,
 6. Başhekim.

NYALA SUDAN-TÜRKİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

MADDE 1 – Bu düzenlemenin amacı, 28/03/2007 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti İkili işbirliği protokolüne bağlı olarak yapılan 05/06/2013 tarihli “Hastane İşletme ve Devir Protokolü”nde tanımlanan “İdari ve Mali İşler Komitesi”nin  çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 2 – İdari ve Mali İşler Komitesi hastanenin her türlü idari ve mali işlerini yerine getirmek üzere karar alan bir yapıdır. Komiteden çıkan kararlar Hastane İdaresi tarafından uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) İdari ve Mali İşler Komitesi şu kişilerden oluşur.

 1. Program Ofisi Koordinatörü (Hastane Yöneticisi),
 2. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından (TİKA) bir temsilci,
 3. Sudan Federal Sağlık Bakanlığından bir temsilci,
 4. Sudan Güney Darfur Eyalet Sağlık Bakanlığından bir temsilci,
 5. Hastane Yönetici Yardımcısı,
 6. Başhekim.

MADDE 4 – Hastane yönetimi “İdari ve Mali İşler Komitesi” toplantılarının sekretaryasını yürütmek üzere bir kişiyi görevlendirir.

MADDE 5 – (1)İdari ve Mali İşler Komitesi başkanlığını program ofisi koordinatörü (Hastane Yöneticisi) yapar. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.

(2) İdari ve Mali İşler KomitesiHastane Yöneticisi’nin davetiyle veya bir yada birden fazla üyenin teklifinin Hastane Yöneticisi tarafından uygun görülmesiyle toplanır.

MADDE 6 – Komite başkanının katılamadığı toplantı yapılamaz. Başkan hariç en az 3 üye ile toplantı yapılır.

MADDE 7 – İdari ve Mali İşler Komitesi hastanenin Türk ve Sudan tarafınca müştereken işletilme usullerini ve her kademedeki personelin görev tanımlarını belirleyip hastane işletme yönergesi olarak yayımlar. Gerek görüldüğü hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MADDE 8 – İdari ve Mali İşler Komitesi Türk Personel dışında kalan Sudanlı Yönetici ve diğer Sudanlı personeli atama yetkisine sahiptir.

MADDE 9 – İdari ve Mali İşler Komitesi, hastanenin protokolde belirlenen hertürlü (satın alma, disiplin vb. gibi) yönergesini/rehberhazırlamakla yükümlüdür. Gerek görüldüğü hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MADDE 10­ – İdari ve Mali İşler Komitesi hazırladığı Satın alma yönerge/rehber kapsamındaki satın alma işlemlerini onaylar.

MADDE 11­ – Hastane yönetimince hazırlanan idari, tıbbi ve mali raporları, 3 er aylık raporlarla taraf ülke Sağlık Bakanlıklarına sunulmak üzere Program Ofis Koordinatörüne bildirir.

MADDE 12­ – İdari ve Mali İşler Komitesi projede belirlenmiş olan hasta katılım payı, tanı, tetkik ve tedaviler ücretlerini ihtiyaç halinde değiştirebilecek ve ücretli hastaların ücretlerini belirler.  

MADDE 13­ – İdari ve Mali İşler Komitesi oluşturacağı komisyon marifetiyle Sudanlı ve taraflarca diğer ülkelerden görevlendirilecek personeli mülakat ve değerlendirme yapılarak alınmasını sağlar.

MADDE 14­ – Yönerge, rehber, rapor vb gibi düzenlemelerde yapılacak değişiklikler için komite üyelerinin toplantı yaparak karar alabileceği gibi elektronik ortamda (E-Posta, Fax vb. gibi) olur vermeleri de yeterlidir.

MADDE 15­ – Kararlar Türkçe ve Arapça yazılarak imza altına alınır.